For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

پروژه های تحقیقاتی

University Research
روابط ژنتیکی بین برخی شاخص های فیزیولوژیکی و صفت تولید شیر
ICRASN
بررسي خصوصيات توليد مثلي خروس بومي اصفهان
بررسی عملکرد مرغ بومی اصفهان و آمیخته های آنها در مناطق روستایی
اثرات نسبت های جنسیتی و سن مادری بر باروری و قابلیت جوجه درآوری
ارزیابی اقتصادی گروههای ژنتیکی مرغ بومی در مناطق روستایی
جنبه های اقتصادی پرریزی اجباری در مرغ مادر بومی ایرانی
Projects with Industry
بررسی ارتباط بین چند شکلی ژن های OLR1، SCD1 و لاکتوفرین با عملکرد تولیدمثلی
Graduate education projects
بررسی بهبود عملکرد در مرغ بومی و آمیخته های آنها با نژادهای خارجی
ABRII
تشخیص و مکانیابی QTL موثر بر تولید شیر در کروموزوم شماره شش گاوی در گاو هلشتاین
تشخیص QTL ترکیبات شیر (چربی و پروتیین) در کروموزوم های 3, 14 , 20
شناسایی QTL های موثر بر بیماری ورم پستان با استفاده از شمار سلولهای سوماتیکی در گاوشیری هلشتاین
ارتباط بین ژنهای PPARGC1A وOPNو DGAT1 با صفات تولید شیر و چربی شیر در گاو هلشتاین ایران

تحت نظارت وف بومی