For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

Design of Animal Husbandry Experiments

اهداف درس: 

آشنایی با مبانی تئوریک آمار زیستی و مباحث آماری آزمون های آماری تجزیه و تحلیل داده ها با بهره وری از مباحث رگرسیون خطی و انواع مدل های رایج در طرح آزمایش های دامپروری

Prerequisites: 

-

Grading Policy: 

30   درصد تكاليف درسي (Assignments) و مشارکت در مباحث کلاس

30  درصد میانترم

40  درصد پايانترم

Time: 

یکشنبه ها      13:30  الی  15:30

Term: 
Winter 2014
Grade: 
PhD students

تحت نظارت وف بومی